Mobiliteitsbeeld 2016

In de jaren 2005-2015 is het reistijdverlies op het hoofdwegennet met 1 procent gedaald. Aanleg van extra rijstroken heeft voor het grootste deel bijgedragen aan deze afname van het reistijdverlies op het hoofdwegennet over deze periode. Ten opzichte van 2014 is het verkeer op het hoofdwegennet in 2015 toegenomen met 2 procent. Het reistijdverlies op het hoofdwegennet is in 2015 met 22 procent gestegen. Het grootste aandeel van de toename van het reistijdverlies op het hoofdwegennet komt voor rekening van de avondspits. Het KiM verwacht dat het reistijdverlies in 2016 met 14 procent stijgt en met circa 4 procent per jaar in de jaren 2017 tot en met 2021. Daarmee komt de congestie in 2021 38 procent hoger uit dan in 2015. Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2016 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Woon-werkverkeer

Het woon-werkverkeer van en naar de grootstedelijke agglomeraties Utrecht, Rotterdam en Amsterdam nam tussen 2005 en 2015 toe. Die toename komt vooral op het conto van de inwoners van die agglomeraties. Zij zijn meer woon-werkverplaatsingen gaan maken naar plaatsen buiten de eigen agglomeratie.

Fiets

Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar.

Openbaar vervoer

Het aantal reizigerskilometers per trein nam toe van 15,2 miljard in 2005 tot 18,5 miljard in 2015, een toename van bijna 22 procent. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 2 procent over die periode. Voor het eerst sinds 2011 zijn weer gebruikscijfers van bus, tram en metro bekend op basis van ov-chipkaartdata. Het  aantal met bus, tram en metro gereisde kilometers bedraagt voor 2014 en 2015 ruim 5 miljard reizigerskilometers.

Luchtvaart

De luchthaven Schiphol blijft groeien. Het aantal passagiersbewegingen groeide tussen 2005 en 2015 met 32 procent tot meer dan 58 miljoen. Het KiM verwacht voor 2021 een toename van de passagiersbewegingen tot 71 miljoen op Schiphol en 80 miljoen voor geheel Nederland.

Goederenvervoer

Het goederenvervoer in Nederland (in termen van vervoerd gewicht als in termen van ladingtonkilometers) groeit weliswaar, maar ligt in 2015 nog niet boven het niveau van voor de economische crisis. Alle vervoerwijzen, met uitzondering van de binnenvaart, deelden in de groei, zowel binnenlands als internationaal. Bij de ladingtonkilometers zat de groei in 2015 voornamelijk in het binnenlands vervoer. Het KiM verwacht voor de periode 2015-2021 voor het binnenlands goederenvervoer een groei van 13 procent en voor het internationale vervoer een groei van 10 procent.