Second opinion op de MKBA van ERTMS

De recent uitgebrachte MKBA van ERTMS (European Rail Traffic Management System) geeft op een goede manier invulling aan de uitdaging om de effecten van dit project in termen van maatschappelijke kosten en baten weer te geven. Omdat ERTMS een complex en innovatief project is, was er geen standaard-aanpak van effectberekening voorhanden. Op sommige aspecten kunnen baten of kosten echter hoger of lager zijn dan in de MKBA berekend.

Een groot deel van de baten hangt af van de ingeschatte invloed van ERTMS op reistijdwinsten. Deze invloed is echter onzeker, omdat de berekening op analyses van slechts drie baanvakken is gebaseerd. Ook ten aanzien van de kosten en de indirecte effecten resteren de nodige onzekerheden, die beter in de presentatie van de resultaten tot uitdrukking hadden kunnen worden gebracht door met bandbreedten te werken en door de gevoeligheidsanalyse uit te breiden.

Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een second opinion van de MKBA van ERTMS die uitgevoerd is in opdracht van de directie Openbaar Vervoer en Spoor van het Ministerie van IenM. De second opinion heeft vooral betrekking op de batenposten. De kostenramingen vallen buiten de expertise van het KiM. Wel is in alle gevallen gekeken naar de wijze waarop de kosten- en batenposten verwerkt zijn in de MKBA.