Second opinion MKBA Verkenning Calandbrug

De maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van de verkenning Calandbrug geeft een helder overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende projectalternatieven ten opzichte van het nulalternatief. De totale treinbaten van de projectalternatieven worden echter overschat, hetgeen gevolgen heeft voor het baten-kostensaldo. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de second opinion op de MKBA van de verkenning Calandbrug.

De toekomstige ontwikkeling van het aantal treinen op de Havenspoorlijn is erg onzeker en daardoor ontstaat een ruime bandbreedte tussen de drie gehanteerde scenario’s in de verkenning en de MKBA. Het KiM concludeert dat de groeiverwachtingen voor 2020 voor het hoge groei scenario (HV) niet plausibel zijn en voor de andere twee scenario’s minder plausibel zijn. Ook na 2020 vindt het KiM de groeiverwachtingen in alle scenario’s minder plausibel en voor het lage (LG) en hoge (HV) scenario aan de hoge kant. Dat betekent dat, in elk geval in het HV-scenario en waarschijnlijk ook in de andere twee scenario’s, de capaciteitsproblemen pas later in de tijd zullen optreden en de totale treinbaten van de projectalternatieven overschat worden. Daardoor zal in het HV-scenario het positieve baten-kostensaldo voor de projectalternatieven vaste brug en Theemswegtracé kleiner worden en mogelijk omslaan in een negatief saldo.