Adaptief programmeren in het fysiek-ruimtelijk beleid

Sinds 2008 is er in het fysiek-ruimtelijk beleid meer aandacht voor onzekerheden. De economische crisis en het huidige herstel in de bouw hebben duidelijk gemaakt dat deze onzekerheden groter zijn dan werd gedacht. Voor de beleidsmaker is belangrijk te weten hoe met onzekerheden om te kunnen gaan. Adaptief programmeren, namelijk het slim omgaan met onzekerheden en kansen, door deze te onderkennen en transparant mee te nemen in de besluitvorming, kan hierbij een rol spelen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een notitie opgesteld met handzame en in de praktijk toepasbare informatie over adaptief programmeren: Adaptief programmeren in het fysiek-ruimtelijk beleid: hoe om te gaan met onzekerheid? In deze notitie wordt toegelicht waarom adaptief programmeren van belang is en wat adaptief programmeren inhoudt. Vervolgens beschrijven we langs welke stappen adaptief programmeren verloopt en, aan de hand van voorbeelden, hoe adaptief programmeren in de verschillende onderdelen van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT) kan worden toegepast.

Het adaptief programmeren is een van de elementen in de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naast het samenwerken tussen het rijk, mede-overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen en de brede aanpak van mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen.