Vincent Marchau

Vincent Marchau

Werkt bij
Radboud Universiteit

Een korte kennismaking met...

Uitdagingen voor het KiM

Het omgaan met de langetermijnonzekerheid van besluitvorming rond megaprojecten, de duurzame ontwikkeling van steden en mainport-planning is mijns inziens een cruciaal toekomstig onderzoeksthema voor het KiM. Om te kunnen anticiperen op de – per definitie onzekere – toekomst zijn flexibiliteit en adaptiviteit nodig in langetermijnplanning. Dit adaptieve programmeren doet nu ook langzaam maar zeker zijn intrede in het mobiliteitsbeleid. Echter, over de wijze waarop dit in de praktijk gedaan moet worden, de kosten en baten van adaptief beleid en de institutionele inbedding leven nog veel vragen.

Onderzoek om trots op te zijn

De afgelopen jaren ben ik samen met een aantal collega’s bezig geweest om het concept adaptief plannen te ontwikkelen en te evalueren. Dit heeft geresulteerd in diverse wetenschappelijke publicaties, een aantal promoties en maatschappelijke adviezen, zoals:

Van der Pas, J.W.G.M., W.E. Walkera, V.A.W.J. Marchau, B. van Wee, J.H. Kwakkel (2013). ‘Operationalizing adaptive policymaking’. Futures, Vol. 52, 12-26.

Daarnaast was ik co-editor van een introducerend verkeer en vervoer-boek, geschreven door diverse wetenschappers: Van Lint J.H. & V.A.W.J. Marchau (eds.) (2011). De file dat ben je zelf. Publikatiebureau Bouwkunde, Delft.

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Ik heb affiniteit met het thema ‘Mobiliteit, bereikbaarheid en ruimte’ (verkenningen voor de middellange en langetermijn ter ondersteuning van robuuste beleidsontwikkeling) en in het verlengde daarvan het thema ‘Modellen en data’ (in het bijzonder het ontwikkelen en gebruiken van participatieve scenario’s en groepsmodellen voor adaptieve planning).

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment ben ik deeltijd STT-hoogleraar aan de Radboud Universiteit (leerstoel: ‘Onzekerheid en adaptiviteit van maatschappelijke systemen’). Daarnaast ben ik vice-wetenschappelijk directeur van de Onderzoeksschool TRAnsport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL). Mijn onderzoeksinteresse richt zich op het ontwikkelen van lange-termijn adaptieve plannen binnen een multi-stakeholder omgeving. Mijn focus is sterk methodologisch (group model building, participatieve scenarioplanning, exploratory modelling) en richt zich niet alleen op mobiliteit, maar ook op andere domeinen (energie, water, ICT, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, banken-sector en ‘security’).

Wetenschappelijke achtergrond

Ik heb Technische Wiskunde aan de TU Delft gestudeerd. In 2000 promoveerde ik aan de TU Delft op een proefschrift getiteld ‘Technology Assessment Automated Vehicle Guidance’. Tot 2010 ben ik werkzaam geweest aan de TU Delft als universitair (hoofd)docent binnen de sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Sinds 2010 ben ik vice-wetenschappelijk directeur van de Onderzoeksschool TRAnsport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL) en sinds 1 maart 2013 bekleed ik daarnaast de eerder genoemde leerstoel aan de Radboud Universiteit, Faculteit Management-wetenschappen. Deze leerstoel wordt mede ondersteund door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).