Regie op Knooppunten

De rijksoverheid kiest voor een rol bij knooppunten met als argument het nationale belang. Wat precies het nationale belang is, is slechts zelden helder ingevuld.

De overheid kan haar verantwoordelijkheid voor knooppunten op veel verschillende manieren vormgeven, bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur, door de regierol op zich te nemen als sprake is van conflicterende belangen of door over het (bovenregionale) belang van een knooppunt te communiceren. Hoe concreter de rijksoverheid kan aangeven welk doel zij wil bereiken met de ontwikkeling van een knooppunt, des te groter is de kans op goede resultaten, in de zin van zo groot mogelijke beleidseffectiviteit.

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport 'Regie op knooppunten' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het KiM gevraagd inzicht te bieden in de mogelijkheden die de rijksoverheid heeft om de ontwikkeling van knooppunten te sturen. Het functioneren van vervoersknooppunten zoals stations, havens en luchthavens, is van belang voor het behalen van rijksdoelstellingen.