Stappen naar adaptieve gebiedsagenda's

In een gebiedsagenda zijn de opgaven de verbindende schakel tussen ambities en maatregelen/projecten.  In een adaptieve aanpak voor gebiedsagenda’s worden onzekerheden en kansen expliciet in de afspraken over ambities en opgaven meegenomen. 

Van maatregelen/projecten kan worden afgesproken dat ze wel of niet worden uitgevoerd, maar er kan ook worden afgesproken bij welke aard en omvang van ontwikkelingen de noodzaak van maatregelen/projecten opnieuw wordt bezien, op grond van de kennis over onzekerheden en kansen die in de opgave meegenomen zijn.

Deze elementen vormen de kern van het stappenplan voor een adaptieve aanpak van gebiedsagenda’s dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het Directoraat-Generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ontwikkeld. De gebiedsagenda’s worden samengesteld door regio en rijk in het kader van het MIRT. Met een adaptieve benadering kan de planvorming in de gebiedsagenda beter inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen.