KiM werkprogramma 2021

Dit werkprogramma beschrijft de projecten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor 2021. Een overzicht van deze projecten staat op pagina 5-7 van het programma.

Vraaggestuurd en flexibel

Het KiM werkt grotendeels vraaggestuurd. Het werkprogramma is dan ook tot stand gekomen in overleg met de verschillende beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het KiM gaat flexibel om met nieuwe vragen en veranderende vraagstellingen. Komen in de loop van het jaar bij de beleidsdirecties nieuwe kennisvragen op, dan overleggen zij met het KiM welk project prioriteit heeft.

3 centrale thema's

In het werkprogramma ligt de focus op 3 KiM-brede thema's. Deze thema's zijn: de gevolgen van COVID-19, slimme en duurzame mobiliteit, en (effecten van) nieuwe beleidsinstrumenten. Een aanzienlijk deel van de projecten valt onder één van deze thema's. Daarnaast zijn projecten over andere (beleidsrelevante) onderwerpen opgenomen in het werkprogramma.

Informatie over kennislijnen en projecten

De projecten van het KiM zijn geclusterd tot kennislijnen. In het werkprogramma staat tot welke kennislijn een project behoort. Voor informatie over de kennislijnen en de bijbehorende projecten kunt u contact opnemen met de kennislijnmanagers: