Ontwikkeling modal split goederenvervoer 2005 – 2017

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de ontwikkeling van de modal split in het goederenvervoer op Nederlandse grondgebied voor de periode 2005 – 2017 in beeld gebracht. Dit is gedaan aan de hand van goederenvervoerdata over de vervoersprestatie van de vervoerwijzen spoor, binnenvaart, en weg door Nederlandse en buitenlandse vervoerders.

De aanleiding hiervoor was een brief van de Algemene Schippersvereniging (ASV), waarin wordt gesteld dat er sprake is van een modal shift in het goederenvervoer in de richting van een afname van het aandeel binnenvaart en een toename van het aandeel wegvervoer. De analyse heeft tot doel om deze bewering te staven of te weerleggen.

In de periode 2005 – 2012 is het aandeel weg in de modal split afgenomen met 4,9 procentpunten en het aandeel binnenvaart toegenomen met 4,7 procentpunten. In de meer recente periode 2012 – 2017 is er sprake van een toename van het aandeel weg met 2,6 procentpunten en een afname van het aandeel binnenvaart met 2,4 procentpunten. De verschuiving in de tweede periode is kleiner in omvang dan in de eerste periode. Er kan desalniettemin worden gesteld dat er vanaf 2012 sprake is van een 'omgekeerde' modal shift. De oorzaken voor deze ontwikkeling zijn in deze notitie niet onderzocht.