Reflectie op in TK debat aan bod gekomen indicatoren brede welvaart en mobiliteit

In het debat Strategische keuzes bereikbaarheid van 30 maart 2023 is toegezegd aan de Tweede Kamer om in het programma Mobiliteitsvisie aandacht te besteden aan de eventuele toepassing van indicatoren, zoals de brede welvaartsindicator, de MDI en de Duitse index toekomstvaardigheid voor bereikbaarheidsbeleid. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een korte notitie deze indicatoren toegelicht en deze toepassing verkend.