Infrastructuur en economische structuurversterking

Alle aspecten die een rol spelen bij economische structuurversterking maken onderdeel uit van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Naast financiële en economische aspecten spelen bij het invullen van de doelstelling om economische structuur te versterken ook natuur, milieu, ruimtelijke en sociale aspecten een rol. Ook MKBA ’ s gaan uit van dit brede welvaartsbegrip. Dit sluit dus goed aan.Wel zijn in een MKBA sommige effecten ‘verborgen’ (bijvoorbeeld bereikbaarheid van een specifieke regio) of leiden effecten niet tot een netto-effect (bijvoorbeeld herverdeling van activiteiten tussen regio’s).

Met name bij projecten met meer strategische doelstellingen kan het wenselijk zijn deze effecten expliciet inzichtelijk te maken voor besluitvormers, zonder dat dit overigens leidt tot een ander MKBA resultaat. Dit concludeert het KiM naar aanleiding van de vraag of de MKBA bij de evaluatie van infrastructuurprojecten afdoende is om de bijdrage aan economische structuurversterking te analyseren.

Hiertoe is in dit rapport de literatuur omtrent economische structuurversterking geanalyseerd, zijn de doelstellingen van het ruimtelijke, economische en mobiliteitsbeleid in beeld gebracht, is gekeken naar de gebruikte argumentatie bij beslissingen rond grote projecten en is ingegaan op de evaluatiepraktijk in andere landen.