Advies discontovoet Life Cycle Cost analyses

In de life cycle cost (LCC) benadering worden investeringen, beheer- en onderhoudskosten voor diverse varianten voor een lange tijdperiode uitgezet. Om deze kostenreeksen met elkaar te vergelijken wordt de zogeheten contante waarde berekend met een discontovoet. Op basis van de huidige beschikbare literatuur adviseert het KiM vooralsnog een discontovoet van 2,5% toe te passen zonder opslag. Eventueel kan een projectspecifieke opslag toegepast worden. Dit advies heeft overigens geen invloed op de toe te passen discontovoet bij maatschappelijke kosten-batenanalyses.