State-of-the-art of incentive strategies – Implications for longitudinal travel surveys

De laatste jaren is er een afname te zien in de bereidheid van respondenten om deel te nemen aan vragenlijstonderzoek. Het verstrekken van incentives is een van de manieren om de hoeveelheid non-respons te verminderen. Een incentive is een beloning die aan de respondenten wordt gegeven om hun deelname te stimuleren. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen incentives, namelijk conditionele vs. onconditionele incentives, monetaire vs. niet-monetaire incentives en loterijen.

Gezien het herhalende karakter van longitudinaal onderzoek en de daarmee gepaard gaande respondentenbelasting wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van incentives. Echter is veel van het onderzoek dat uitgevoerd is naar de effectiviteit van incentives gebaseerd op cross-sectioneel onderzoek. Gezien de methodologische verschillen tussen longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek is het de vraag of deze resultaten, met betrekking tot de effectiviteit van incentives, een-op-een vertaalbaar zijn naar longitudinaal onderzoek.

In deze studie gaan we in op het gebruik van incentives in longitudinaal onderzoek in het algemeen en meer specifiek op het gebruik voor het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het MPN is een huishoudpanel dat tot doel heeft jaar-op-jaar veranderingen in het mobiliteitsgedrag van een vaste groep mensen en huishoudens in kaart te brengen en te verklaren. In deze studie geven we een state-of-the-art van het gebruik van incentives in longitudinaal onderzoek en de effectiviteit hiervan. Hierbij kijken we tevens naar algemene theorieën over belonen, wederkerigheid en intrinsieke en extrinsieke motivatie. Daarnaast maken we een vertaling van hoe deze verschillende incentive strategieën gebruikt kunnen worden voor longitudinaal onderzoek in het algemeen en hoe deze vertaald kunnen worden naar de specifieke situatie van het MPN. Hierbij besteden we aandacht aan de specifieke kenmerken van het MPN (longitudinaal, huishoudpanel, online onderzoek) en hoe deze van invloed zijn op de keuze van een incentive. Op basis van de literatuur geven we tevens een voorstel van hoe de incentive strategie van het MPN aangepast zou kunnen worden.