Trendprognose wegverkeer 2019-2024 voor RWS

In verschillende milieustudies van Rijkswaterstaat (RWS) zijn naast langetermijnverwachtingen van het wegverkeer ook prognoses voor de middellange termijn nodig. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt jaarlijks deze trendprognoses in opdracht van het Directoraat-generaal Mobiliteit. RWS gebruikt de middellange trendprognoses voor bepaling van emissies van schadelijke stoffen en geluid op het hoofdwegennet in het kader van het Nationale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) en Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG).

In deze notitie zijn ramingen opgesteld voor de verkeersprestatie van het wegverkeer op het hoofdwegennet en op Nederlands grondgebied voor de periode 2019-2024. Voor het eerst is dit jaar een aparte raming gemaakt voor het vrachtverkeer op Nederlands grondgebied. Dit was een wens van RWS aangezien de milieueffecten van vrachtverkeer significant anders zijn dan van personenverkeer. De ramingen van het wegverkeer en vrachtverkeer zijn gebaseerd op de realisatie van de verkeersprestatie tot en met 2018. De verwachte ontwikkeling van de verklarende variabelen zijn ontleend aan publicaties die eind maart beschikbaar waren, zoals het Centraal Economisch Plan 2019 van het CPB.