Uitkomsten second opinion MKBA A2 Deil-Vught

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een second opinion uitgevoerd op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) A2 Deil-Vught. De conclusie van het KiM is dat de opstellers van de MKBA de methodiek correct hebben toegepast en de resultaten plausibel zijn, op 3 punten na. 

Het KiM heeft in de second opinion 3 opmerkingen:

  • De Informatie over de kosten en baten per individuele maatregel ontbreekt. Het is niet uit te sluiten dat de alternatieven maatregelen bevatten, die in termen van kosten en baten minder efficiënt zijn.
  • Het niet-infrastructurele maatregelen-alternatief voldoet niet aan de voorwaarden voor een dergelijk alternatief. Hierdoor is niet zichtbaar wat de kosten en baten zijn van niet-infrastructurele maatregelen. 
  • De leefbaarheidseffecten zijn, met uitzondering van de klimaateffecten, niet gemonetariseerd met als reden dat deze effecten relatief klein zouden zijn.
     

Het traject A2 vanaf knooppunt Deil tot en met knooppunt Vught (afgekort tot A2 Deil-Vught) is één van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. Het ministerie van IenW is in 2018 een MIRT-verkenning (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) gestart om de problematiek op de A2 Deil-Vught aan te pakken. Na de eerste fase van de MIRT-verkenning zijn 4 kansrijke alternatieven overgebleven. Deze zijn verder uitgewerkt en onderzocht en is een MKBA opgesteld. De MKBA vindt u hier