Uitwerking van brede welvaart voor de monitoring en evaluatie van mobiliteitsbeleid

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzocht wat brede welvaart betekent in de context van mobiliteit. Daarbij is nagegaan of mobiliteitsindicatoren aan de monitoring van brede welvaart kunnen worden toegevoegd en hoe het begrip 'brede welvaart’ dient te worden gehanteerd in ex-ante-evaluaties van mobiliteitsmaatregelen. 

Om mobiliteit beter te verankeren in het monitoren van brede welvaart, zoals in de Monitor Brede Welvaart van het CBS zijn extra indicatoren nodig. Het gaat hierbij om indicatoren die de welvaartsbaten van mobiliteit zichtbaar maken, zoals de geografische bereikbaarheidsmaat van de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) en om indicatoren voor leefbaarheid en veiligheid, zoals geluidhinder, verkeersonveiligheid en externe veiligheid. Bij de ex-ante-evaluatie van mobiliteitsmaatregelen zijn aanvullende indicatoren mogelijk die brede welvaart beter in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) inbrengen. Denk aan het zichtbaar maken van de grensoverschrijdende effecten en verdelingseffecten van mobiliteit, de waardering van langetermijneffecten en de moeilijk kwantificeerbare effecten, zoals biodiversiteit.