Mogelijkheden voor innovatie in beleidsevaluatie bij mobiliteitsbeleid

De wetenschappelijke kennis over bestaande en nieuwe wijzen voor beleidsevaluatie is zowel binnen als buiten het mobiliteitsterrein in ontwikkeling. In de notitie 'Innovatieve Beleidsevaluatie' beschrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de mogelijkheden voor innovatie in beleidsevaluatie binnen het mobiliteitsbeleid. Uitgangspunt daarbij zijn enkele motieven die de behoefte aan die innovatie duidelijk maken en de beschikbare wetenschappelijke kennis over beleidsevaluatiemethoden. 

Kern van de notitie is een inventarisatie van innovatieve vormen van beleidsevaluatie voor mobiliteitsbeleid op basis van literatuur en interviews. Dit resulteert in een 'longlist' met 20 innovatieve evaluatiemethoden. Deze methoden zijn volgens een vaste indeling uitgewerkt. Vervolgens gaat de notitie dieper in op een aantal innovatieve evaluatiemethoden met voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) relevante praktijktoepassingen. Het aantal toepassingen is vaak nog beperkt waardoor weinig ervaring is opgedaan. Daarnaast kennen veel nieuwe evaluatiemethoden andere uitgangspunten dan gebruikelijk in het mobiliteitsdomein. Ter inspiratie voor beleidsmakers geeft de notitie enkele suggesties voor vervolgonderzoek en -acties.