Ex post evaluatie van benuttingmaatregelen om congestie te verminderen

In het Eerste Programma Beter Benutten 2011-2015 werkten rijk, regio en bedrijven samen om de congestie op bepaalde trajecten van rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen in de spits te verminderen.

De effectmeting door het programma Beter Benutten van maart 2016 is voor een groot deel gebaseerd op het aantal gerealiseerde of geraamde spitsmijdingen en een verondersteld verband tussen aantal spitsmijdingen en bespaarde voertuigverliesuren. Met de methodiek die het KiM heeft ontwikkeld voor de verklaring van de congestieontwikkeling in het jaarlijkse Mobiliteitsbeeld kan het effect van benuttingmaatregelen en andere invloedsfactoren zonder de tussenstap van spitsmijdingen op kwantitatieve wijze en in onderlinge samenhang bepaald worden. Dit paper gaat in op de vraag wat geleerd kan worden uit de toepassing van deze methodiek.

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk. November 2017, Gent.

Han van der Loop – KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Rinus Haaijer – MuConsult