Effect van spitsmijdingen op voertuigverliesuren

Om de congestie te beperken worden niet alleen capaciteit verruimende maatregelen ingezet, maar ook maatregelen die gericht zijn op gebruik van auto, openbaar en fiets (vraaggericht). Bij het nemen van beslissingen over deze beleidsmaatregelen, is in veel gevallen wel informatie beschikbaar over het effect van de maatregel op het gebruik van de auto in de spits, maar niet over het effect hiervan op congestie. Deze publicatie van KiM brengt onderzoeksresultaten hierover bij elkaar en voegt de resultaten van recente analysen van KiM hieraan toe.

Op basis van zowel analyses met het NRM als ex post analysen van spitsmijdprojecten en andere vraaggerichte projecten blijkt dat het effect van 1 spitsmijding op het hoofdwegennet gemiddeld tijdens het project netto circa 0,12 is. Het effect op provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen is moeilijker te bepalen omdat hier minder gegevens van beschikbaar zijn en ramen we gemiddeld tussen 0,0 en 0,2 voertuigverliesuur per spitsmijding.

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk. November 2010, Amersfoort.

Han van der Loop en Jan van der Waard – KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Rinus Haaijer – MuConsult