Rapport Deltares: Klimaatgevoeligheid hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor (bijlage bij KiM-rapport Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem)

In het kader van het opstellen van de Integrale Mobiliteitsanalyse/IMA (voorheen de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse/NMCA) is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een doorkijk te geven naar de gevoeligheid van de opwarming van de aarde op wegen, vaarwegen en spoorwegen op netwerkniveau tot aan 2050. Dit rapport van Deltares geeft specifiek antwoord op deze vraag, door de klimaatgevoeligheid van het hoofdwegennet, de hoofdvaarwegen en het spoor tot het jaar 2050 ruimtelijk in kaart te brengen. Het rapport is een bijlage bij het KiM-rapport Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem.