Effecten van maatregelen op doorstroming en verduurzaming reisgedrag

Naast grote infrastructurele projecten zijn er verschillende andere typen (beleids)maatregelen denkbaar die de doorstroming op de (snel)weg kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die zorgen dat er minder wordt gereisd (minder reizen), maatregelen die een verschuiving van de auto naar andere vervoerwijzen bevorderen (anders reizen), of zorgen dat het verkeer op de weg beter wordt verdeeld (slimmer reizen). Maar ook inzet op schonere voertuigen op de weg (schoner reizen) kan invloed hebben op de doorstroming. Deze maatregelen kunnen soms ook een gunstig effect hebben op verduurzaming van het reisgedrag (via minder uitstoot). In dit overzicht van (25) factsheets inventariseert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bestaande kennis over verschillende typen maatregelen binnen deze brede scope.

Per type maatregel wordt ingegaan op beschikbare kennis over effecten op doorstroming, op CO2emissies, maar ook op andere aspecten (zoals op veiligheid). Daarnaast is op verschillende plekken aandacht voor algemene bevindingen uit de gevonden documenten.

De inventarisatie is niet uitputtend, maar bevat een basis die afhankelijk van het gebruik kan worden aangevuld. Zo is het belangrijk bij de inzet van maatregelen (ook) rekening te houden met de context waarin de maatregel wordt uitgevoerd.