Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2007

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Om de veiligheidsaspecten hiervan goed te kunnen beheersen heeft Rijkswaterstaat als wegbeheerder inzicht nodig in de omvang van vervoersstromen en de veiligheid voor de omgeving. Dit inzicht is mede van belang voor de besluitvorming over ruimtelijke en infrastructurele plannen.

In het kader van de vijfjaarlijks op te stellen risicoatlas wegvervoer van gevaarlijke stoffen is door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (RWS-AVV) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een onderzoek uitgevoerd naar de verwachting van de groei van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg in Nederland. De resultaten van het onderzoek worden in deze notitie beschreven.