Mobiliteitsbalans 2007

Dit rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) beschrijft de stand van zaken in de mobiliteit in Nederland en verklaart welke ontwikkelingen sinds 1995 hieraan hebben bijgedragen. In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei kan verklaard worden uit de groei en de gewijzigde samenstelling van de bevolking. De overige 40% is het gevolg van veranderingen in het individuele mobiliteitsgedrag: per persoon worden grotere afstanden afgelegd.

De goederenmobiliteit op Nederlands grondgebied is tussen 1995 en 2005 met 26% toegenomen tot 120 miljard tonkilometer. De economische groei en dan vooral de groei van de internationale handel zijn hiervoor verantwoordelijk. De totale directe en indirecte uitgaven aan transport door consumenten bedragen ruwweg 68 miljard euro, inclusief de transportkosten ?in? de producten die zij kopen. Daarmee beslaan de uitgaven aan vervoer circa 7,25% van de totale uitgaven in Nederland. Het tijdverlies in files groeide tussen 1996 en 2005 met ruim 50%.

Zonder overheidsmaatregelen zou die groei 90% zijn geweest. Ondanks de mobiliteitsgroei zijn het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisgewonden in de periode 1996-2005 met respectievelijk 35% en 7% gedaald; dit komt deels door beleidsmaatregelen zoals uitbreiding van 30 en 60 km/u wegen; en is de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxiden, NOx en fijn stof, PM10) in de periode 1995-2005 met ruwweg 40% gedaald, vooral door Europees beleid om via emissie-eisen wegvoertuigen schoner te maken.