De invloed van een goederenvervoerproject op de economie : Hoe wordt dit meegenomen in een kosten-batenanalyse?

Wat is de invloed van een infrastructuurproject op de economie? Hoe komt het dat een project leidt tot een stijging van grondprijzen en werkgelegenheid? En neemt een kosten-batenanalyse deze effecten wel (goed) mee? Deze vragen leiden vaak tot veel discussie, ook in relatie tot het goederenvervoer.

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat beschrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een essay de keten aan effecten in de economie die een infrastructuurproject tot gevolg heeft. Vervolgens wordt in het rapport aangegeven hoe dit in een kosten-batenanalyse opgenomen wordt. In het bijbehorende achtergronddocument wordt voor de geïnteresseerde lezer dieper op de materie ingegaan. Zo wil het KiM de discussie rond de manier waarop omgegaan wordt met deze effecten faciliteren en beter toegankelijk maken voor de betrokkenen.