Duurzaamheid in kosten-batenanalyses verkeer en vervoer: verkennende notitie

Duurzaamheid sluit goed aan op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van  infrastructuurprojecten indien bij de invulling van duurzaamheid uit wordt gegaan van het brede welvaartsbegrip. Dat is één van de conclusies die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) trekt in de verkennende notitie 'Duurzaamheid in kosten-batenanalyses verkeer en vervoer'.

Deze invulling van duurzaamheid betekent dat niet alleen gekeken wordt naar klimaat, milieu en veiligheid, maar ook naar financiële en economische aspecten. In de praktijk wordt er een groot aantal indicatoren gebruikt om duurzaamheid 'te meten'. Deze indicatoren komen allemaal terug in de MKBA, expliciet (bijvoorbeeld emissies en verkeersveiligheid) of impliciet via in geld uitgedrukte reistijdwinsten (bijvoorbeeld ontsluiting van voorzieningen en regio's).

Het doel van deze verkennende notitie is antwoord te geven op de vraag van de duurzaamheidscoördinator van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW). Deze heeft het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een verkennende notitie te schrijven over de vraag in hoeverre MKBA ’ s van infrastructuurprojecten aansluiten bij het duurzaamheidsbegrip.