De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden

De waardering in geld van reistijdwinst voor automobilisten is in de afgelopen jaren gedaald. Bij de trein doet zich deze ontwikkeling niet voor. Ook voor goederenvervoer via de weg en het spoor is de waardering van reistijdwinst gedaald. Voor het eerst is er nu ook informatie beschikbaar over de waardering van een grotere betrouwbaarheid van reistijden.

Dit blijkt uit de publicatie 'De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Op basis van onderzoek uitgevoerd door een consortium onder leiding van Significance heeft het KiM nieuwe kengetallen opgeleverd voor de waardering van veranderingen in de gemiddelde reistijd en betrouwbaarheid van die reistijd. Voor het eerst zijn hierover nu ook kengetallen op basis van praktijkonderzoek voor het passagiersvervoer door de lucht en voor de recreatievaart. Om de maatschappelijke waardering van reistijd en betrouwbaarheid van reistijd te bepalen, zijn aan de respondenten situaties voorgelegd waarin de kosten van de reis, de reistijd en de betrouwbaarheid van de reistijd varieerden. Uit de keuzes die respondenten maakten, is afgeleid hoe zij reistijd, betrouwbaarheid van de reistijd en geld tegen elkaar afwegen.

De kengetallen worden gebruikt in maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten. Kosten-batenanalyses spelen een rol bij investeringsbeslissingen over bijvoorbeeld uitbreidingen van wegen en spoorwegen of de aanleg van bruggen en sluizen. Kortere of meer betrouwbare reistijden zijn belangrijke maatschappelijke baten. Om de waarde van reistijdwinst en grotere betrouwbaarheid te kunnen gebruiken in kosten-batenanalyses wordt deze uitgedrukt in geld.

De publicatie ‘De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) die wij in mei 2013 op onze site hebben gepubliceerd, bevat helaas twee fouten, namelijk:

• Er is een verkeerde Value of Time (VoT) voor de recreatievaart vermeld. Het betreft de VoT uit tabel 3.5 en bijlage B. Deze VoT moet zijn Euro 8,25 in plaats van de eerder vermelde Euro 6,00.
• De verkeerde weegfactoren zijn gebruikt om de gemiddelde VoTs voor het goederenvervoer te berekenen. De gemiddelde VoTs uit de tabellen 3.6 t/m 3.10, 4.5, 4.6 en tabel S1 van de samenvatting zijn daarom gecorrigeerd.

We hebben een herdruk van onze publicatie op de website geplaatst.

The social value of shorter and more reliable travel times is also available in English