Het meten van de economische effecten van de inzet van overheidsmiddelen voor zeehavens

Recentelijk is een aantal studies verschenen die de economische effecten van overheidsinvesteringen in havens of in andere transportmaatregelen becijferen. De uitkomsten lopen nogal uiteen. Dit roept de vraag op of en hoe deze berekeningen met elkaar samenhangen, en hoe havenprojecten ‘scoren’ ten opzichte van andere infrastructuurprojecten. Op basis van een literatuuranalyse geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in deze publicatie antwoorden op deze vragen.

De belangrijkste conclusie is dat door verschillen in methodieken en in afbakening van sectoren de diverse studies niet zomaar met elkaar vergeleken mogen worden. Alleen de uitgevoerde MKBA’s lenen zich voor onderlinge vergelijking. Hieruit bleek dat investeringen in havenprojecten vaker positief scoren dan het gemiddelde infrastructuurproject, in scenario’s met hoge economische groei. In scenario’s met lage economische groei scoren havenprojecten net iets onder het gemiddelde project.