Bruikbaarheid van floating car data voor beleidsonderzoek

“Floating car data” zijn data over de snelheid en locatie van voertuigen, afkomstig van het voertuig zelf, zoals in-car navigatiesystemen en mobiele telefoons van automobilisten. Het KiM heeft onderzocht wat de bruikbaarheid is van floating car data voor beleidsonderzoek. Floating car data zijn zeer geschikt om knelpunten in de bereikbaarheid te signaleren, maar voor het monitoren van de congestie over meerdere jaren en voor het bepalen van effecten van beleidsmaatregelen zijn er belemmeringen.  

Met het toegenomen gebruik van navigatiesystemen en mobiele telefoons in de laatste jaren zijn steeds meer floating car data beschikbaar gekomen voor beleidsonderzoek. Vanwege de grote ruimtelijke detaillering zijn deze data geschikt om knelpunten in de bereikbaarheid te signaleren. Maar omdat nu nog maar circa 5 procent van de voertuigen floating car data opleveren, kunnen deze data nog geen inzicht geven in de omvang van het verkeer dat met knelpunten wordt geconfronteerd. Om dit vast te stellen zijn vaste meetpunten, zoals detectielussen in het wegdek, nodig die alle passerende voertuigen registreren. Door combinatie van floating car data met gegevens van deze meetpunten op provinciale en gemeentelijke wegen kan de ontwikkeling van de congestie op deze wegen over meerdere jaren gemonitord worden.

Hoewel floating car data veelbelovend lijken voor beleidsonderzoek, blijkt uit analyses uitgevoerd met data van diverse providers dat floating car data voor dit doel soms niet representatief en consistent in de tijd zijn. Kwaliteitsverbeteringen in de data, gericht op hun gebruik in actuele verkeersprocessen is hier mede debet aan. De bruikbaarheid voor beleidsonderzoek kan in de komende jaren verbeteren doordat de floating car data van leveranciers beter en transparanter worden en doordat gebruikers meer ervaring opdoen met deze data. Rankings van congestie in landen en steden blijken niet bruikbaar voor beleid, omdat de uitkomsten niet nader kunnen worden verklaard en gevalideerd en onderling niet consistent zijn.

Naast het basisrapport “Bruikbaarheid van floating car data voor beleidsonderzoek” zijn twee onderliggende technische notities opgenomen: “Het bepalen van het reistijdverlies op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen in Nederland 2014-2016” (van KiM in samenwerking met Significance) en “Reistijdverlies op provinciale en stedelijke wegen 2011-2014” (van MuConsult in opdracht van KiM).