Stedelijke bereikbaarheid

Stedelijke bereikbaarheid gaat over de afweging tussen leefbaarheid en bereikbaarheid voor bezoeker en inwoner van de stad. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het onderzoek ‘Stedelijke Bereikbaarheid dat is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het doel van deze publicatie is inzicht te bieden in stedelijke bereikbaarheid. Dit inzicht begint bij het beschrijven van de functies van een stad voor diverse doelgroepen. Die functies hangen niet alleen samen met (stedelijke) bereikbaarheid voor zowel inwoner als bezoeker maar ook met waarden als aantrekkelijkheid, beleving, leefbaarheid, identiteit, effecten op de milieu- en woonkwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de private en publieke ruimte. Gegeven een weging van deze waarden bestaan er verschillende benaderingswijzen van bereikbaarheid met bijbehorende indicatoren.

Bij stedelijke bereikbaarheid is het schaalniveau (lokaal, regionaal en nationaal) van belang omdat deze schaalniveaus gepaard gaan met verschillende soorten mobiliteitsnetwerken die op elkaar aan moeten sluiten. Aandacht voor de ‘first’ en ‘last mile’ in de verplaatsingsketen is eveneens van belang aangezien die in de totale reis relatief veel tijd in beslag nemen.