Focusgroepgesprekken Mobility-as-a-Service: een verslag

Mobility-as-a-Service (kortweg MaaS) zou op vele terreinen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving en bereikbaarheid van steden en het platteland. In hoeverre zijn Nederlanders bereid om MaaS te accepteren als nieuwe dienst? Gaan ze er ook daadwerkelijk gebruik van maken? En zijn er verschillen in de acceptatie en het potentiële gebruik van MaaS door uiteenlopende doelgroepen?

Samenvatting MaaS-focusgroepgesprekken

Het KiM onderzoekt deze vragen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In een uitgebreid onderzoeksprogramma verzamelt het KiM bestaande kennis en nieuwe inzichten, onder andere door enquêtes en literatuuronderzoek.

In de eerste verkennende fase van het onderzoek heeft het KiM drie focusgroepgesprekken georganiseerd, in aanvulling op een uitgebreid literatuuronderzoek. Een kwalitatieve aanpak om de potentie en de reikwijdte van MaaS te verkennen. En meer in het bijzonder, een verkenning naar de drijfveren en drempels voor acceptatie en gebruik van MaaS voor verschillende doelgroepen.

De belangrijkste bevindingen uit het KiM-achtergrondrapport ‘Focusgroepgesprekken Mobility-as-a-Service’:

  • De resultaten laten zien dat een groot deel van de respondenten positief staat tegenover het concept van MaaS en zou overwegen om er gebruik van te gaan maken. Wel worden er met name door gezinnen met kinderen vraagtekens geplaatst (is het niet te duur, is het praktisch?). Ook onder autobezitters roept de toegevoegde waarde van MaaS vraagtekens op.
  • Daarnaast lijkt het vooral een optie voor bewoners van grote steden waar het bezit en gebruik van een eigen auto niet altijd handig is. Op het platteland lijkt er minder vertrouwen te bestaan in een snelle adoptie van MaaS.
  • De meeste respondenten zien vooral een toegevoegde waarde voor nieuwe of incidentele verplaatsingen in de vrije tijd. Voor de dagelijkse mobiliteit ziet men er niet direct meerwaarde in.
  • De primaire reactie op het concept van MaaS zeer afhankelijk is van de wijze waarop erover wordt gecommuniceerd. Vooral een goede uitleg van de kosten en (in de ogen van potentiële gebruikers) reële prijsstelling lijkt van belang.

In het vervolgonderzoek naar MaaS zal het KiM een kwantitatieve inschatting maken van de potentie die MaaS heeft voor verschillende bevolkingsgroepen.