Nieuwe Kostenbarometer beschikbaar

De Kostenbarometer is in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geactualiseerd. Het product is in overleg met het onderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat tot stand gekomen.

De Kostenbarometer geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de kosten van verschillende vervoerswijzen in het goederenvervoer. Daarnaast is het mogelijk om de kosten onderling vergelijken. De Kostenbarometer bestaat sinds midden jaren negentig.

De geactualiseerde Kostenbarometer bestaat uit een set Excelbestanden. In de set is achtergrondinformatie opgenomen over hoe de data zijn verzameld, bewerkt en gerapporteerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gebruikt de informatie uit de Kostenbarometer als 'input' voor verkeers- en vervoersmodellen, om kosten-batenanalyses beter te kunnen onderbouwen en om Kamervragen te kunnen beantwoorden. De verschillende onderdelen van de Kostenbarometer staan op de website van het Steunpunt Economische Evaluatie (SEE) van WVL van Rijkswaterstaat.