Mobiliteitsdomein en de fysieke leefomgeving

Het KIM heeft op verzoek van de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, afdeling Ruimtelijk Beleid een korte verkenning uitgevoerd waarin in beeld is gebracht welke relaties er liggen tussen het mobiliteitssysteem en de fysieke omgeving. Deze notitie is opgesteld in het kader van het programma Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI gaat over de ontwikkeling van de fysieke omgeving in Nederland op de lange termijn.

In de notitie geven we aan of het mobiliteitssysteem invloed heeft op de thema’s:

  • energie
  • natuurlijk kapitaal
  • ruimtelijk economische structuur
  • verstedelijking en bereikbaarheid
  • milieukwaliteit
  • landelijk gebied en water
  • veiligheid en risico’s en identiteit.

De verkenning is voornamelijk een denkexercitie geweest, waarin een aantal redeneerlijnen zijn neergezet, aangevuld met enige literatuurbronnen.

Uit de verkenning komt naar voren dat de sterkste relaties bestaan tussen het mobiliteitsdomein en de thema's energietransitie, het ruimtelijk economisch netwerk, verstedelijking en mobiliteit, luchtkwaliteit en veiligheid en adaptatie. Er zijn minder sterke relaties tussen het mobiliteitssysteem en de thema's natuur en landschap (doorsnijding natuur en landschap), de circulaire economie (met name bij personenvervoer) en identiteit.