Aanvullende rol voor IenW bij ondersteunen van mobiliteitsstartups

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan voor haar relevante mobiliteitsstartups het beste ondersteunen vanuit een rol als facilitator, wet- en regelgever, innovatieve aanbesteder of partner en/of 'launching customer'. Dit kan in aanvulling op het generieke beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Dit blijkt uit het KiM-onderzoek 'Innovatie in mobiliteit versnellen: succes- en faalfactoren voor het opschalen van mobiliteitsstartup'.

Het palet aan mobiliteitsstartups in Nederland is divers. Veel van deze bedrijfjes ontwikkelen innovaties gericht op slimme en duurzame mobiliteit, leefbaarheid en/of bereikbaarheid, en zijn daarom relevant voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Stroperig

In het proces van opschaling lopen mobiliteitsstartups tegen verschillende barrières aan. Deze hebben onder andere te maken met de betrokkenheid van een groot aantal partijen, wat stroperig werkt. Andere barrières zijn de verschillen in beleid tussen (lokale) overheden, de toelating tot de markt, de beschikbaarheid van extern kapitaal en het vinden van experimenteerruimte. Succesfactoren zijn onder andere ondernemerservaring, een uniek product en een goed en gevarieerd team.

Rollen IenW

Als facilitator kan IenW een netwerk bieden en beleidsmedewerkers koppelen aan relevante startups. Als wet- en regelgever kan het ministerie transparanter zijn over (toelatings)processen en het beleid (tussen overheden) waar mogelijk synchroniseren. Door innovatief aan te besteden kunnen aanbestedingen toegankelijker worden voor startups. Verder kan het ministerie creativiteit stimuleren door bij een rol als 'launching customer' of partner waar mogelijk het probleem in de markt te zetten, in plaats van de oplossing.

Brochure

Er is ook een brochure beschikbaar.