Gebruik van het MPN

De MPN-data zijn beschikbaar gesteld aan derden voor wetenschappelijk onderzoek. Wilt u voor uw onderzoek gebruik maken van deze data, dan leest u hier over hoe u deze toegang kunt krijgen.

Hoe krijg ik toegang tot de MPN-data?

De MPN-data zijn alleen toegankelijk indien u over inloggegevens beschikt. Deze inloggegevens zijn te verkrijgen door bijgaande verklaring geheel in te vullen en de ondertekende verklaring per post of email aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid te sturen. De verklaring moet gericht zijn aan:
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
t.a.v. Zineb El Moudden
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

MPNdatagebruik@minienm.nl

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?

Na ontvangst door het KiM van de ondertekende verklaring ontvangt u de inloggegevens. Dit duurt maximaal vijf dagen. De toegewezen inloggegevens worden verstrekt voor een periode van vijf jaar (voor studenten voor een periode van twee jaar). Het KiM zal gebruikers op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen. Met het ondertekenen van de verklaring geeft u aan in te stemmen met de inhoud van de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de verklaring opgenomen. De gebruiksvoorwaarden hebben onder meer betrekking op:

  • Het gebruik van de data: De data mogen alleen in de persoonlijke of eigen zakelijke sfeer worden gebruikt en alleen voor wetenschappelijke doeleinden en het doen van beleids-, en verkeer- en vervoerkundige analyses. Gebruik voor marketingdoeleinden is niet toegestaan.
  • De wijze van omgaan met de dataset: Het is niet toegestaan de data beschikbaar te stellen aan anderen. Ook dient de gebruiker alle informatie uit de data over individuele personen en huishoudens die door het gebruik van de data bij de gebruiker bekend worden vertrouwelijk te behandelen en nooit aan derden te verstrekken.
  • De publicaties op basis van de dataset: Gebruiker is verplicht een kopie van iedere publicatie waarbij gebruik is gemaakt van MPN data te sturen aan het KiM (MPNdatagebruik@minienm.nl). Bij het publiceren van de onderzoeksresultaten zal de gebruiker altijd een bibliografische referentie opnemen, op de manier zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Gebruiker zal daarnaast in publicaties altijd de volgende referentie opnemen naar de beschrijving van het MPN:

 Hoogendoorn-Lanser, S., N. Schaap & M.-J. Olde Kalter (2015). The Netherlands Mobility Panel: An innovative design approach for web-based longitudinal travel data collection. 10th International Conference on Transport Survey Methods, Transportation Research Procedia 11 (2015) pp 311-329.

  • Acknowledgement: Gebruiker dient in publicaties waarin gebruik gemaakt wordt van MPN data het volgende acknowledgement op te nemen:

    'In deze publicatie is gebruik gemaakt van data uit het Mobiliteitspanel Nederland van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.'


    In het Engels luidt de acknowledgement:

    'In this publication we made use of data from the Netherlands Mobility Panel administered by KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis.'

Opnemen beschrijving Mobiliteitspanel Nederland

Als de gebruiker in publicaties een beschrijving van het Mobiliteitspanel Nederland wil opnemen, kan de gebruiker daarvoor onderstaande voorbeeldtekst gebruiken.

In het Nederlands:

'Het MPN is een huishoudpanel, dat als doel heeft om de korte en lange termijn dynamiek in het mobiliteitsgedrag van personen en huishoudens vast te stellen, en om te bepalen hoe veranderingen in persoons- en huishoudkenmerken en in andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren, zoals de economische crisis, belastingvoordelen op energiezuinige voertuigen, en de toenemende beschikbaarheid en het gebruik van ICT, oorzaak zijn van veranderingen in mobiliteitsgedrag (Hoogendoorn-Lanser et al. (2015).

Het MPN is gestart in juli 2013. Respondenten van 12 jaar en ouder uit ± 2.500 volledige huishoudens houden gedurende drie dagen hun verplaatsingsgedrag in een dagboekje bij. Van iedere respondent bevat het dagboekje informatie (vervoerwijzen, reisgezelschap, mogelijke vertraging en parkeerkosten) over alle verplaatsingen en ritten die de respondent gemaakt heeft. Naast het dagboekje vullen de respondenten verschillende vragenlijsten in die een schat aan achtergrondinformatie over henzelf en hun huishoudens geven. De vragenlijst en het dagboekje zullen tenminste jaarlijks worden afgenomen onder dezelfde respondenten.'

In het Engels:

'The MPN is a household panel, which main objectives are to establish short-run and long-run dynamics in travel behaviour of individuals and households, and to determine how changes in personal and household characteristics and in other travel-related factors (e.g. economic crisis, reduced taxes on sustainable transport, changes in land-use or increased availability and use of ICT) correlate with changes in travel behaviour (see Hoogendoorn-Lanser et al. (2015) for more details).

Starting July 2013, respondents of 12 years or older from 2,500 complete households record their travel data using a three-day travel diary. For each respondent, the diary provides information about all trips (stages) the respondent made (transport modes, trip purposes, travel companionship, delays, parking costs). At the same time, respondents fill out different questionnaires offering a large amount of background information on the respondents and their households. This will be repeated at least yearly with the same respondents.’

Referentie naar een meer gedetailleerde beschrijving van het MPN:

Meer informatie over het MPN kan gevonden worden op: www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland.

of:

Hoogendoorn-Lanser, S., N. Schaap & M.-J. Olde Kalter (2015). The Netherlands Mobility Panel: An innovative design approach for web-based longitudinal travel data collection. 10th International Conference on Transport Survey Methods, Transportation Research Procedia 11 (2015) pp 311-329.