Gebruik van het MPN

Niet alleen het KiM, ook andere partijen kunnen de MPN-data gebruiken voor wetenschappelijk-, beleids- en maatschappelijk relevant (niet-commercieel) onderzoek. Wilt u voor uw onderzoek toegang hebben tot de MPN-data? Hieronder leest u hoe u deze toegang kunt krijgen.

Hoe krijg ik toegang tot de MPN-data?

De MPN-data zijn alleen toegankelijk als u over inloggegevens beschikt. Deze inloggegevens zijn te verkrijgen door deze verklaring geheel in te vullen en ondertekend op te sturen aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. U kunt de verklaring mailen naar:

MPNdatagebruik@minienw.nl

Of per post sturen naar:

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
t.a.v. Secretariaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?

Na ontvangst door het KiM van de ondertekende verklaring ontvangt u de inloggegevens. Dit duurt maximaal 5 werkdagen. De toegewezen inloggegevens worden verstrekt voor een periode van 5 jaar (voor studenten voor een periode van 2 jaar). Met het ondertekenen van de verklaring geeft u aan in te stemmen met de inhoud van de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de verklaring opgenomen en hebben onder meer betrekking op:

  • Het gebruik van de data: De data mogen alleen in de persoonlijke of eigen zakelijke sfeer worden gebruikt en alleen voor wetenschappelijk-, beleids- en maatschappelijk relevant (niet-commercieel) onderzoek.
  • De wijze van omgaan met de dataset: Het is niet toegestaan de data beschikbaar te stellen aan anderen. Ook dient de gebruiker alle informatie uit de data over individuele personen en huishoudens die door het gebruik van de data bij de gebruiker bekend worden vertrouwelijk te behandelen en nooit aan derden te verstrekken.
  • De publicaties op basis van de dataset: Gebruiker is verplicht een kopie van iedere publicatie waarbij gebruik is gemaakt van MPN data te sturen aan het KiM (MPNdatagebruik@minienw.nl). Bij het publiceren van de onderzoeksresultaten zal de gebruiker altijd een bibliografische referentie opnemen, op de manier zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Gebruiker zal daarnaast in publicaties altijd de volgende referentie opnemen naar de beschrijving van het MPN:

 Hoogendoorn-Lanser, S., N. Schaap & M.-J. Olde Kalter (2015). The Netherlands Mobility Panel: An innovative design approach for web-based longitudinal travel data collection. 10th International Conference on Transport Survey Methods, Transportation Research Procedia 11 (2015) pp 311-329.

  • Acknowledgement: Gebruiker dient in publicaties waarin gebruik gemaakt wordt van MPN data het volgende acknowledgement op te nemen:

    'In deze publicatie is gebruik gemaakt van data uit het Mobiliteitspanel Nederland van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.'

    In het Engels luidt de acknowledgement:

    'In this publication we made use of data from the Netherlands Mobility Panel administered by KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis.'

Inwinnen aanvullende data

Daarnaast is het mogelijk om in samenwerking met het KiM aanvullend data in te winnen via het MPN-systeem in de vorm van maat- en meerwerk. Maatwerk bestaat uit aanvullend onderzoek onder respondenten in het MPN panel. Meerwerk betreft het laten invullen van het dagboekje, de persoonsvragenlijst en huishoudvragenlijst van het MPN door respondenten die nog geen deel uitmaken van het MPN panel. Er is een achtergronddocument beschikbaar, waarin alle mogelijkheden voor het gebruik van het MPN worden uitgelegd. Heeft u nog vragen over het gebruik van het MPN? Neem dan contact met ons op door te mailen naar MPNdatagebruik@minienw.nl.