Geschiedenis en positie van het KiM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is een zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het KiM levert de kennis voor het mobiliteitsbeleid van IenW. Het KiM draagt deze kennis ook actief uit naar andere overheidsinstanties, kennispartijen en alle overige geïnteresseerden in mobiliteit(s)(beleid).

Oprichting KiM

Het KiM is in september 2006 opgericht. Het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat, IenW) had behoefte aan systematische en goed onderbouwde analyses en verkenningen over mobiliteitsbeleid die niet door de politieke waan van de dag worden gedreven. Die levert het KiM.

Positie van het KiM

Het KiM is organisatorisch gezien onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) omdat onze producten op deze manier beter kunnen doorwerken in de beleidsvorming. Onderdeel zijn van IenW maakt de directe interactie tussen het KiM en de beleidsdirecties van IenW makkelijker.

Samenwerking met partners

Het KiM werkt samen met planbureaus, kennisinstituten, universiteiten en met Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL).

We hebben meerjarige afspraken gemaakt met de planbureaus om op een effectieve en efficiënte manier taken te verdelen en om samen te werken op de inhoudelijke raakvlakken. De samenwerking bestaat uit:

  • elkaars deskundigheid zo goed mogelijk benutten,
  • deelname over en weer in klankbordgroepen,
  • samen brainstormen en kritisch naar elkaars producten kijken.

Het KiM als opdrachtgever

We besteden delen van onderzoeken soms uit aan private partijen of universiteiten. De resultaten hiervan gebruiken we onder meer bij Kennis-aan-Tafel, maar natuurlijk ook in onze onderzoeken.

Het KiM en de wetenschap

We hebben circa 10 wetenschappers uit binnen- en buitenland en vanuit verschillende disciplines aan ons verbonden. Dit zijn de KiM-fellows. Een belangrijke taak van de fellows is om mee te denken met projectplannen en conceptpublicaties. Daarnaast worden ze uitgenodigd om ideeën aan te leveren voor het werkprogramma van het KiM, voor lezingen en presentaties en voor brainstormsessies om lopende of startende onderzoeken een brede wetenschappelijke impuls te geven.

Deelname onderzoeksnetwerken

We willen een belangrijke verbindende schakel zijn tussen IenW en de universiteiten op het gebied van mobiliteit en daarom draagt het KiM actief bij aan onderzoeksnetwerken, zoals de TRAIL ResearchSchool, een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse universiteiten.

De internationale oriëntatie van het KiM

Veel kennisvragen vragen om internationaal ontwikkelde kennis of hebben een sterk internationale context. 

  • We bezoeken (internationale) conferenties en symposia en presenteren daar onderzoeksresultaten.
  • We staan open voor internationale samenwerking in projecten die relevant zijn voor het KiM-programma.
  • We nemen deel aan een aantal internationale samenwerkingsverbanden, zoals het International Transport Forum (ITF) van de OECD. De directeur van het KiM is lid van het Transportation Research Committee (TRC). 
  • We nemen deel aan comités van het Amerikaanse Transportation Research Board (TRB, onderdeel van de National Research Council) en de Association for European Transport (AET).
  • We onderhouden contacten met relevante kennisinstituten in het buitenland.