KiM programma 2022

Dit programma beschrijft de projecten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor 2022. 

Vraaggestuurd en flexibel

Het KiM werkt grotendeels vraaggestuurd. Het KiM programma is dan ook tot stand gekomen in overleg met de verschillende beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het KiM gaat flexibel om met nieuwe vragen en veranderende vraagstellingen. Hebben beleidsdirecties in de loop van 2022 nieuwe kennisvragen, dan overleggen zij met het KiM welk project prioriteit heeft. Dit jaar in het bijzonder kan het onlangs verschenen regeerakkoord zorgen voor een andere prioritering en voor aanvullende onderzoeksvragen.

Centrale thema's

Om de onderlinge samenhang in de verzameling projecten wat beter te duiden, onderscheidt het KiM voor 2022 in het programma 9 KiM-brede thema's. Enkele hiervan zijn 'onzekere toekomst', 'duurzame mobiliteit (in ontwikkeling)' en '(sturen op) bereikbaarheid'. Alle projecten zijn bij één van de onderscheiden thema's ingedeeld.

De projecten van het KiM zijn geclusterd tot kennislijnen. In het KiM programma staat tot welke kennislijn een project behoort. Voor informatie over de kennislijnen en de bijbehorende projecten kunt u contact opnemen met de kennislijnmanagers: