Mijn auto, jouw auto, onze auto

Nederland telt ongeveer 90000 autodelers en 14000 deelauto's. Ongeveer 1 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder maakt gebruik van één of meer vormen van autodelen. 0,02 procent van het totaal in Nederland gemaakte autoverplaatsingen komt voor rekening van autodelers. Het autobezit van autodelers is gemiddeld afgenomen met ruim 30 procent ten opzichte van de situatie voordat ze een deelauto gingen gebruiken. Ze rijden ongeveer 20 procent minder autokilometers dan voordat ze met autodelen begonnen. Doordat autodelen leidt tot verminderd autobezit en autogebruik, dalen de hieraan gerelateerde CO2-emissies met gemiddeld 8 tot 13 procent. Daarnaast is minder parkeerruimte nodig; grof geschat kan 120.000 m2 aan ruimte bespaard worden. De maatschappelijke kosteneffectiviteit van autodelen ligt rond nul.

Bijna 20 procent van de Nederlanders staat open voor een of andere vorm van autodelen. Slechts een deel van deze Nederlanders zal tot autodelen overgaan. Het voornemen om in 2018 100.000 deelauto's beschikbaar te hebben (in 2015 vastgelegd in de 'green deal autodelen') is dan ook optimistisch te noemen. Als de helft van de 20 procent van die Nederlanders die open staan voor autodelen (10 procent) in meer of mindere mate gebruik gaat maken van de deelauto, dan betekent dat maximaal circa 800.000 deelautogebruikers in een toekomstig jaar. Is dit bijvoorbeeld in 2020 het geval, dan zou dat een reductie betekenen van het aantal autokilometers met circa 0,5 tot 1 procent.

Dit zijn een aantal bevindingen uit de publicatie 'Mijn auto, jouw auto, onze auto. Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en effecten' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM heeft gekeken naar de ontwikkelingen in het deelautogebruik in Nederland, de huidige omvang van het deelautogebruik en welke mensen van de deelauto gebruik maken, voor welke doeleinden zij dat doen en beweegredenen die daaraan ten grondslag liggen. Tevens is wordt ingegaan op de effecten van het deelautogebruik in termen van autobezit, mobiliteit en duurzaamheid en is door het KiM een inschatting gemaakt naar de potentie van het autodelen in de toekomst.