Kerncijfers Mobiliteit 2018

De Kerncijfers Mobiliteit 2018 geven een overzicht van alle cijfers en alle belangrijke ontwikkelingen rond de mobiliteit in Nederland. De publicatie is een aanvulling op alle reeksen cijfers uit het Mobiliteitsbeeld 2017 en bevat het Toekomstbeeld 2018-2023. In de onderstaande kerncijfertabel staan alle cijfers op het gebied van personenmobiliteit, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu.

Enkele opmerkingen

  • De bijlage bij Kerncijfers Mobiliteit 2018 beschrijft de gebruikte methodieken en datareeksen.
  • De cijfers in de kerncijfertabel hebben betrekking op het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van de reizigerskilometers bij luchtvaart.
  • Cursief: voorlopige cijfers.

Personenmobiliteit

Bron 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal personenauto's (miljoen)

CBS 7,0 7,6 7,7 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,2
Mobiliteit in Nederland
(miljard reizigerskilometers)2
MON/OViN 182,5 183,5 185,5 185,5 185,5 186,0 186,5 188,0 188,5
Autobestuurder2 MON/OViN 91,5 94,5 96,5 96,5 96,0 97,0 97,0 97,5 98,0
Autopassagier2 MON/OViN 45,5 42,0 41,5 41,5 41,0 40,5 40,5 40,5 40,0
Openbaar vervoer2,3 MON/OViN 22,5 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 24,0 24,5 25,0
Fiets2 MON/OViN 14,0 14,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 15,5 15,5
Bromfiets2 MON/OViN 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lopen2 MON/OViN 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Overig2 MON/OViN 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Trein3 NS, KpVV, schatting KiM 15,2 17,1 17,6 17,9 18,0 18,1 18,5 18,9 19,0

Bus, tram, metro3,4

CROW/KpVV - 6,7 7,0 - - 5,2 5,4 5,5 NNB5

Luchtvaart (miljoen

passagiersbewegingen op Nederlandse luchthavens)
CBS 46,5 48,6 53,9 55,7 58,0 60,9 64,6 70,3 76,2
Luchtvaart (miljard reizigerskilometer Nederlanders) Schiphol6/CBS/
KiM
56,2 61,6 65,5 67,3 67,7 73,2 74,5 80,7 87,1

1  Stand op 1 januari van het betreffende jaar.

2 Omdat het om een steekproef gaat, heeft de omvang van het jaarlijkse mobiliteitscijfer een statistische onzekerheid. Deze onzekerheid is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen doordat de steekproefgrootte van de dataverzameling (MON/OViN) afnam. De cijfers geven een trend weer en geen hard cijfer van jaar tot jaar. Het KiM heeft op basis van de laatste cijfers (inclusief een herziening van de OViN-bestanden van 2010 tot en met 2012) de mobiliteitsontwikkelingen en -trends opnieuw vastgesteld. Er treden verschillen op met de mobiliteitsgegevens zoals die door het CBS zijn gepresenteerd op http://cbs.statline.nl. Voor meer informatie over aard en omvang van deze verschillen, zie Mobiliteitsbeeld 2017, ‘Data en methodieken: ‘Onderzoek Verplaatsingen in Nederland’.

3 Het totaalcijfer voor ‘openbaar vervoer’ is niet gelijk aan de som van de cijfers voor ‘trein’ en ‘bus, tram, metro’. Dit komt doordat de databronnen niet dezelfde zijn. Voor de uitsplitsing van de totale mobiliteit gebruikt het KiM het MON/OViN, de enige bron die uniform meet over alle vervoerwijzen en dan optelbaar is tot 100. Voor analyses binnen de ov-markt gebruikt het KiM de andere databronnen, omdat die voor dat doel nauwkeuriger zijn.

4 Voor 2012 en 2013 geen data beschikbaar.

5 Data voor 2017 waren nog niet beschikbaar ten tijde van publicatie van deze Kerncijfers Mobiliteit.

6 Berekeningen op basis van data Continu Onderzoek Schiphol 2017

Goederenvervoer

Bron 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied (miljard tonkilometer) CBS/KiM 122,3 118,6 121,1 120,5 125,1 126,5 126,8 130,7 130,8
Weg (exclusief bestelauto’s CBS/KiM 58,7 54,1 54,8 52,8 56,2 56,8 57,2 60,3 60,4
Binnenvaart CBS 43,1 46,6 47,3 47,5 48,6 49,4 48,5 48,8 49,0
Spoor CBS 5,9 5,9 6,4 6,1 6,1 6,2 6,5 6,6 6,5
Pijpleiding CBS/KiM 14,6 12,0 12,6 14,1 14,3 14,1 14,5 14,9 15,0
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied (miljoen ton) CBS 1717,0 1807,6 1830,0 1824,1 1834,5 1867,1 1886,2 1918,4 1948,4
waarvan overslag luchtvracht CBS 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8
waarvan overslag zeevracht Haven bedrijven 486,7 568,0 577,5 584,7 579,2 588,9 610,3 607,0 617,5

Bereikbaarheid

Bron 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wegverkeer hoofdwegennet (miljard voertuig kilometers) RWS-WVL 60,4 62,8 64,8 64,5 65,0 66,3 67,8 69,9 71,1

Verliestijd files en vertragingen hoofdwegennet

(index 2010=100)
KiM 85 100 82 70 65 69 85 93 96

Reistijd op hoofdwegennet (index 2010=100)

KiM 96 100 101 100 100 103 108 111 112

Onbetrouwbaarheid reistijd op hoofdwegennet

(index 2010=100)
KiM 93 100 84 77 74 78 92 99 105

Verkeersveiligheid

Bron 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Verkeersdoden (aantal) CBS/RWS-WVL 817 640 661 650 570 570 621 629 613
Ernstig gewonden (aantal)1 SWOV 16.000 19.100 19.700 19.500 18.800 20.700 21.300 21.400 NNB

1 Data voor 2017 waren nog niet beschikbaar ten tijde van publicatie van deze Kerncijfers Mobiliteit.

Milieu

Bron 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wegverkeer totaal (miljard voertuigkilometers) CBS 128,3 132,4 132,8 132,4 131,8 132,2 134,1 137,7 140,8
Uitstoot CO2 wegverkeer (IPCC) (miljard kilo) CBS 33,8 32,9 32,9 31,4 30,6 28,4 28,8 29,0 29,7
Uitstoot NOx wegverkeer (miljoen kilo) CBS 130,6 107,1 101,9 95,7 88,4 81,7 77,7 74,2 70,3
Uitstoot PM101 wegverkeer (miljoen kilo) CBS 8,6 6,5 6,1 5,6 5,2 4,8 4,6 4,6 4,2

Uitstoot NMVOS2 wegverkeer (miljoen kilo)

CBS 39,6 32,0 30,9 29,5 28,5 27,1 26,4 26,2 26,0

1 PM10 = zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Het betreft zowel verbrandingsdeeltjes als slijtagedeeltjes van banden, remmen en wegdek.

2 NMVOS = niet-methaan vluchtige organische stoffen.