Over het MPN

Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) willen het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM), onderzoeksbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente de veranderingen in het verplaatsingsgedrag onderzoeken van een vaste groep mensen en huishoudens over een langere periode.

Wat is het doel van het MPN?

Doel van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is veranderingen in het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen en huishoudens in kaart te brengen over een langere periode. Het MPN kan zo de samenhang verkennen tussen wijzigingen in het verplaatsingsgedrag en persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren.

Wat leren de onderzoekers uit het MPN?

Met het MPN willen de onderzoekers de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

  • Wat is de invloed op de mobiliteit van veranderingen in het leven van mensen, zoals een andere baan, de geboorte van een kind of een echtscheiding?
  • Hoe verandert het aankoopgedrag, het bezit en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer door de tijd heen?
  • Wat is de invloed op de mobiliteit van voorkeuren van mensen op het gebied van vervoermiddelen, wonen en leefstijl?
  • Wat is de invloed op het mobiliteitsgedrag van veranderingen in de ruimtelijke omgeving, zoals een nieuw station, een fietsenstalling of parkeermaatregelen?

De nadruk ligt dus steeds op veranderingen in het leven van individuele mensen en huishoudens die gevolgen hebben voor hun reisgedrag.

Wat kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu met deze kennis doen?

Door het MPN is er straks meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij veranderingen in het verplaatsingsgedrag van mensen. Daarnaast weten we straks meer over de mobiliteit van verschillende groepen Nederlanders, bijvoorbeeld jongeren, gezinnen met jonge kinderen en ouderen. Bij de vormgeving van beleid kan het ministerie beter inspelen op mobiliteitsveranderingen. Bovendien kunnen de nieuwe inzichten worden meegenomen bij de aanpassing van bestaande verkeers- en vervoersmodellen. De overheid gebruikt deze modellen onder andere bij beslissingen over investeringen in verkeer en vervoer.

Wie werken er mee aan het MPN?

Het MPN is een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente. TNS NIPO voert het veldwerk uit.

Wat levert het MPN concreet op?

Het MPN levert jaarlijks een databestand op met daarin de gegevens uit zowel de huishoudvragenlijsten, de persoonsvragenlijsten en de dagboekjes. In de bijbehorende veldwerkverantwoordingsrapportage staan:

  • vragenlijsten, dagboekje, invulinstructie en geheugensteuntje
  • beschrijving van steekproefdesign en steekproeftrekking
  • beschrijving van totstandkoming en onderhoud panelbestand
  • beschrijving van non-responsonderzoek en resultaten daarvan
  • beschrijving van methode(n) van dataverzameling
  • verantwoording uitgevoerde bewerkingsslagen

Wie kan de databestanden gebruiken?

De databestanden van het Mobiliteitspanel worden via Survey Data Nederland aan derden beschikbaar gesteld. Dit gebeurt jaarlijks in het najaar. Via deze site zijn de metadata en de data in te zien. Er gelden restricties voor het inzien en gebruik van de data. Voor het beschikbaar krijgen van de data gelden restricties en moeten wel eerst inloggegevens aangevraagd worden. De data is ontdaan van privacygevoelige gegevens

Hoe krijg ik toegang tot de data?

De MPN-data zijn alleen toegankelijk indien u over inloggegevens beschikt. Hier vindt u meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot de MPN-data.

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek?

Op deze site worden alle nieuwsberichten en uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd.